خدمات مهندسی مکانیک:

طراحی و مهندسی تجهیزات و سیستم های انتقال مواد Material Handling و سیلوهای ذخیره سازی

طراحی و مهندسی بونکرهای ذخیره سازی مواد

طراحی و مهندسی تکنولوژی Magnet

طراحی و مهندسی داکت

طراحی و مهندسی لوله گذاری (piping) سوخت و بخار

طراحی و مهندسی پمپ خانه های تخلیه و تغذیه

انجام مطالعات و محاسبات افت حرارت و افت فشار خطوط

انجام مطالعات و آنالیز تنش لوله ها

طراحی جزئیات تجهیزات کوره ها

تهیه ی نقشه های کارگاهی

انجام مطالعات امکان سنجی Feasibility احداث واحدهای تولیدی