حدمات-پنل-خورشیدی

طراحی و مهندسی نیروگاه های خورشیدی ON GRID و OFF GRID

انجام عملیات شناسایی، بررسی و تنظیم نقشه های اجرایی نیروگاه های خورشیدی

انجام نصب، تست های اولیه و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی

شبیه سازی نیروگاه های خورشیدی در نرم افزار PVSyst