خدمات-پست-فشار-قوی

خدمات پست های برق:

طراحی، نظارت و اجرای پست های توزیع

طراحی و مهندسی بخش های ساختمانی، الکتریکی، کنترل و حفاظت (DCS) پست های فشار قوی

انجام مطالعات و تنظیم گزارشات مقدماتی و تفصیلی شبکه انتقال و توزیع

انجام مطالعات و محاسبات، نصب و راه اندازی ترانسفور ماتور

انجام مطالعات جامع شبکه جهت تحلیل پلنت های صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع

خدمات طراحی سیستم زمین و ارتینگ برق و ابزار دقیق و حفاظت در برابر صاعقه و سرج

خدمات طراحی سیستم حفاظت الکتریکی، هماهنگی حفاظتی، پیکره بندی و تست رله ها و ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان

خدمات پیش راه اندازی، راه اندازی و نگهداری موتورهای فشار قوی، ترانسفورماتورهای قدرت و ژنراتورهای صنعتی و نیروگاهی

انجام عملیات شناسایی، بررسی و تنظیم نقشه های اجرایی

انجام نصب، تست های اولیه و راه اندازی

تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های پست